فایل رایگان نقش هوش معنوي در پيش بيني استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هوش معنوي در پيش بيني استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد شاهرود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش معنوی در پیش بینی اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود انجام شد. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بر روی 91 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. در این پژوهش، علاوه بر اطلاعات دموگرافیک دانشجویان، از 2 پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه استرس-اضطراب-افسردگی DASS21 استفاده شد و متغیرهای پژوهش توسط این پرسشنامه ها مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش معنوی با اضطراب و افسردگی رابطه منفی معنی داری به ترتیب با ضرایب همبستگی -0/289 و -0/273 وجود دارد . p<0/01 اما هوش معنوی اگرچه یک رابطه منفی با استرس با ضریب همبستگی پیرسون -0/145 دارد اما این رابطه معنی دار نیست. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر پیش بین هوش معنوی، متغیرهای ملاک اضطراب و افسردگی را به طور معنی داری تبیین می کند. این نتایج همگی نشان می دهد که با افزایش هوش معنوی، اضطراب و افسردگی دانشجویان کاهش می یابد.

لینک کمکی