فایل رایگان نگاه کاوشگرانه به طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه:(مطالعه موردي دانشگاه الزهرا )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاه کاوشگرانه به طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه:(مطالعه موردي دانشگاه الزهرا ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مسئله جنس و جنسیت امری است مهم که توجه به آن در نهادهای مختلف از جمله دانشگاه ضرورت دارد. دانشگاه بر روی ارزش ها، باورها و نگرش دانشجویان تاثیر می گذارد و دانشجویان در آینده، جامعه را متاثر میکنند در واقع مسئله طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه تنها مسئله یک دانشگاه نیست بلکه مسئله یک جامعه است. در این راستا این مقاله بر آن است که به بررسی نگاه کاوشگرانه طرح تفکیک جنسیتی از منظر دانشجویان دانشگاه الزهرا بپردازد. جمعیت آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه الزهرا است که از میان آن ها شماری از دانشجویان علوم تربیتی به صورت غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهشی این مقاله کیفی از نوع پدیدار شناسی است و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است .هدف از انجام این پژوهش، شناخت ویژگی های دانشگاه تک جنسیتی از دید دانشجویان علوم دانشگاه الزهرا است. پس از بررسی نظرات توسط محققین،نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه تک جنسیتی از چهار جنبه قابل تامل است: جنبه آموزشی ،جنبه اجتماعی، جنبه محیطی جوی ، جنبه هنجارهای دینی و عرفی. درواقع میتوان گفت که هر یک از این جنبه ها عواملی را شامل می شود که به ترسیم ویژگی دانشگاه تک جنسیتی کمک خواهند کرد.

لینک کمکی