فایل رایگان واکاوي جايگاه فلسفه در تربيت کودکان گذري بر انديشه فلسفي ليپمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي جايگاه فلسفه در تربيت کودکان گذري بر انديشه فلسفي ليپمن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

فلسفه برای کودکان به سرعت در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه این برنامه به شیوه های مختلف و با تغییراتی چند در شکل اجرا و محتوای داستانی آن در کشورها مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو توجه به مبانی فکری و ریشه های آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بدین منظور، هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش فلسفی لیپمن به عنوان پایه گذار مباحث نقش فلسفه در تربیت کودکان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده است. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای دیدگاه های مهم نقش فلسفه در تربیت کودکان با تاکید بر اندیشه های لیپمن در قالب مطالعه حاضر جمع آوری شده است.

لینک کمکی