فایل رایگان واکاوي وضعيت آموزش مهارت هاي اساسي زندگي در پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان و متخصصان(مطالعه موردي استان کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي وضعيت آموزش مهارت هاي اساسي زندگي در پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان و متخصصان(مطالعه موردي استان کرمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پایه ششم ابتدایی،آخرین پایه دوره ابتدایی، مصادف با پایان دوره کودکی و مرز ورود به دوره نوجوانی است. ازاین رو از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. با ورود به دوره نوجوانی،نوجوان نیازمند برخورداری از مهارت های اساسی زندگی است. مهارتهای اساسی زندگی در سه دسته مهارتهای فکری، احساسی و رفتاری دسته بندی شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وضعیت آموزش مهارت های اساسی زندگی به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از دید معلمان و متخصصان بوده است. روش انجام پژوهش زمینه یابی و جامعه آماری معلمان زن و مرد پایه ششم ابتدایی و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمان بوده است. تعداد 306 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته وضعیت آموزش مهارتهای زندگی بر گرفته از پرسشنامه مهارتهای زندگی (ساعتچی، کامکاری و عسگریان،(1389 بوده است. روایی بیرونی و درونی پرسشنامه مورد تایید 15 نفر از صاحبنظران برنامه ریزی درسی قرار گرفته است و ضریب پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، 0/92 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهی در محیط نرم افزار spss21 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، آموزش مهارت های رفتاری در ابعاد خودشناسی، تفکر خالق و تفکر انتقادی، آموزش مهارت های احساسی در ابعاد همدلی، برقراری ارتباط موثر و مدیریت هیجان و آموزش مهارت های رفتاری در ابعاد توجه به بهداشت جسمی و روانی، حل مساله ، هدفمندی و تصمیم گیری از دیدمعلمان استان کرمان در حد مطلوبی قرار دارد.

لینک کمکی