فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي تحصيلي مک ايلروي و بانتينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي مقياس خودکارآمدي تحصيلي مک ايلروي و بانتينگ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ بود. به این منظور 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سمنان در سال تحصیلی 97-98 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس خودکارآمدی تحصیلی، دو عامل خودکارآمدی مثبت و خودکارآمدی منفی را اندازه گیری میکند. پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/79 و برای خرده مقیاس خودکارآمدی منفی 0/70 و خرده مقیاس خودکارآمدی مثبت 0/85 به دست آمد. با توجه به سهولت اجرا، سهولت نمره گذاری، سهولت تعبیر و تفسیر، زمان اندک برای پاسخگویی 3تا 5 دقیقه، عملی بودن، روایی و پایایی مناسب، نتیجه گرفته میشود که مقیاس خودکارآمدی تحصیلی ابزار مناسبی برای اندازه گیری خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان میباشد.

لینک کمکی