فایل رایگان سقوط مجازات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سقوط مجازات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مجازات راهی برای اصلاح انسان بزهکار برای بازگشت به جامعه است اما همیشه اجرای مجازات در مورد شخص بزهکار دارای آثار اصلاحی نخواهد بود و گاهی باید از اجرای مجازات صرف نظر کرد. اسباب فایل رایگان سقوط مجازات متعدد و با توجه به نوع مجازات مختلف است.گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پارهای موارد، باعث سقوط عفو مجازت میشود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای فایل رایگان سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مساله توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در فایل رایگان سقوط مجازات مجرمان پرداختهایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند میشوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیدهایم که بهانههای موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و فایل رایگان سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تاسیس نهادی تحت عنوان نهاد توبه در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر و سایتهای علمی نوشته شده است.

لینک کمکی