فایل رایگان سنتز نانوپودرهاي BaFe12O19، SrFe12O19 و Ba0.5Sr0.5Fe12O19 و بررسي خواص محصولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز نانوپودرهاي BaFe12O19، SrFe12O19 و Ba0.5Sr0.5Fe12O19 و بررسي خواص محصولات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، سنتز و بررسی خواص ذرات هگزافریت باریم، هگزافریت استرانسیم و هگزافریت باریم استرانسیم حاصل از یک روش شیمیایی تر می باشد. سنتز این ذرات به روش هم رسوبی و با استفاده از کلریدهای آهن، باریم و استرانسیم انجام شد. در این فرایند از محلول مخلوط اتانول و آب با نسبت حجمی 1:3 به عنوان محیط هم رسوبی استفاده شد و پیش سازه های حاصل در دمای 850 درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت کلسینه شدند. به منظور بررسی ساختار بلوری و مورفولوژی پودرها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش سنجی پرتو ایکس (XRD) استفاده گردید و خواص مغناطیسی پودرها توسط VSM ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که در شرایط سنتز مشابه، اندازه ذرات هگزافریت باریم افزایش یافته است و شکل هندسی ذرات به هگزاگونال صفحه ای تغییر پیدا کرده است که موجب کاهش خواص مغناطیسی گردید؛ در حالیکه افزایش نسبت ضخامت به قطر ذرات در پودر هگزافریت استرانسیم موجب افزایش نیروی وادارندگی مغناطیسی و مغناطس اشباع این پودر گردید.

لینک کمکی