فایل رایگان مروري بر روش هاي اصلاح سطح پليمر طبيعي سلولز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر روش هاي اصلاح سطح پليمر طبيعي سلولز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

الیاف طبیعی سلولوزی افزون بر داشتن خاصیت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری استحکام زیادی دارند. بنابراین جایگزینی مناسب برای سنتزی و الیاف شیشه هستند. با وجود این، کاربرد صنعتی سلولوز به عنوان الیاف طبیعی به دلیل برخی خواض آن از جمله آبدوستی شدید و واکنش پذیری کم، با محدودیت مواجه شده است. برای رفع این عیب، سلولوز باید به روش های مختلفی اصلاح شود. یکی از مهمترین روش ها اصلاح شیمیائی می باشد که در این روش اورتان دار کردن، کربوکسی متیل دار کردن، سیلان دار کردن، سولفون دار کردن، اکسایش و پیوند زنی پیشنهاد می گردد. هر یک از این ترکیبات و روش ها بسته به جایگاه استفاده این پلیمر مورد استفاده قرار می گیرند به طور مثال برای افزایش خاصیت آب دوستی سلولز، حضور گروه های قطبی هیدروکسل در نانوالیاف سلولزی سبب ایجاد آب دوستی شدید و پراکندگی غیریکنواخت آنها در محیط های غیرقطبی می شود.

لینک کمکی