فایل رایگان مطالعه اثر ويژگي هاي سطح بر کارآيي سرند غلتکي با روش المان گسسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اثر ويژگي هاي سطح بر کارآيي سرند غلتکي با روش المان گسسته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در کارخانه های گندله سازی آهن، معمولا گندله ها با اندازه های مختلف تولید می شود لذا باید براسا اندازه دسته بندی و وارد مرحله بعدی تولید شوند که معمولا از سرند غلتکی برای این منظور استفاده می شود. در این تحقیق با استفاده از روش المان گسسته اثر پارامترهای سطح تماس غلتک ها با گندله شامل ضریب اصطکاک لغزشی، ضریب اصطکاک فلتشی، ضریب بازگشت و ضریب چسبندگی بر کارآیی فرایند مطالعه شده است. در شبیه سازی المان گسسته، یک مدل شامل دو غلتک موازی تهیه شد که گندله بر روی آن ریخته و منتقل می شود و امکان خروج گندله از دام گوه ای بین دو غلتک و رفع کورشدگی بررسی شده است. به منظور اطمینان از دقت و صحت نتایج عددی، آنالیز حساسیت به مش بندی سطوح و همچنین گام انتگرال گیری زمانی انجام و مقادیر مناسب انتخاب شد. حرکت یک گندله بالای سایز بر روی غلتک های دوار به ازای مقادیر مختلف ویژگی های سطح شبیه سازی گردید و تعیین شد که به ازای هر مقدار از ویژگی ها، سرعت غلتک ها باید چه مقدار باشد که یک گندله بالای سایز بتواند از دام بین غلتک ها عبور کند. این سرعت که از کورشدگی جلوگیری می کند سرعت بحرانی غلتک ها نامیده شد. نتایج شبیه سازی های عددی در قالب نمودارهایی ارائه شد که امکان تفسیر فراهم گردد. وابستگی سرعت بحرانی بر حسب متغیرهای مسئله تحلیل شده و در مورد تفسیر فیزیکی آنها بحث شد.

لینک کمکی