فایل رایگان مطالعه رشد و بررسي خواص در پوشش هاي الکترولس Ni -P

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه رشد و بررسي خواص در پوشش هاي الکترولس Ni -P :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این پژوهش، مورفولوژی و رشد لایه های پوشش های نیکل فسفر به روش پوشش دهی الکترولی مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی ها شامل بررسی ضخامت پوشش، مورفولوژی، سختی، شکنندگی و مکانیزم رشد قوس یا برجستگی های به وجود آمده و تغییر در شعاع انحنای پوشش نیکل فسفر در طول رشد بود. مورفولوژی و ریزساختار با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. سختی سنجی پوشش ها توسط دستگاه میکروسختی سنج به روش ویکرز در بارگذاری 500gr به مدت زمان 2 ثانیه انجام شد. ارزیابی مورفولوژی پوشش های الکترولس نیکل فسفر با استفاده از تصاویر نشان دادند که ساختار مقطع پوشش الکترولس، یک ساختار چند لایه یا باند دار است که نتیجه ی تغییر درصد فسفر و به طور کلی ترکیب پوشش الکترولس با افزایش ضخامت پوشش می باشد و زمانی که در قسمتی از پوشش دهی برجستگی به وجود آید، در لایه های بعدی پوشش توسعه این ناحیه را داریم و از سمت فصل مشترک زیرلایه پوشش به سطح پوشش، شعاع انحنای قوس ایجاد شده افزایش می یابد. به بیان دیگر صافی سطح بهبود می یابد همچنین نتایج آزمون میکروسختی نشان داد، با افزایش ضخامت پوشش، سختی مقطع رسوب الکترولس از 583 ویکرز به 480 ویکرز کاهش می یابد.

لینک کمکی