فایل رایگان مطالعه ناهمواري هاي سطحي نانولايه ها اکسيد روي الکتروانباشت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ناهمواري هاي سطحي نانولايه ها اکسيد روي الکتروانباشت شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله نانو لایه اکسید روی به کمک دستگاه پای پتانسیل بر روی زیر لایه مس الکتروانباشت گردید. لایه نشانی روش به روش پتانسیل ثابت انجام گردید و پتانسیل بهینه انباشت به روش ولتامتری چرخه ای برابر با 1/1- محاسبه شد. به منظور تعیین مورفولوژی سطحی نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و برای مشخص شدن مواد موجود در لایه انباشت شده از آنالیز تفکیک انرژی پرتوی ایکس (EDX) استفاده گردید. برای به دست آوردن خواص فرکتالی و ناهمواری های سطحی لایه نازک از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده گردید.

لینک کمکی