فایل رایگان نارسايي گرمايي پوشش هاي نوين سد حرارتي با ساختار لايه اي ستوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نارسايي گرمايي پوشش هاي نوين سد حرارتي با ساختار لايه اي ستوني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

به منظور افزایش عمر کاری و میزان عایق بودن پوشش سد حرارتی، اخیرا ایجاد ساختارهای لایه ای ستونی در این پوشش ها مدنظر نظر قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدلی بر پایه نتایج عملی و محاسبات عددی، رفتار هدایت حرارتی پوشش های لایه ای ستونی پاشش پلاسمایی سوسپانسیونی (SPS) با ریزساختار ستونی متراکم، مشخصه یابی شده و با پوشش های متداول ماند ریزساختار لایه ای (پاشش حرارتی اتمسفری-APS) و ستونی (EBPVD) مقایسه شده است. مکانیزم های هدایت از طریق پراکندگی فونون عموما در حفرات و فصل مشترک لایه ها برقرار است که به انتقال گاز درون حفرات بستگی دارند. انتقال حرارت تابشی نیز از طریق جرم درون پوشش (فوتون) رخ می دهد، از این رو هر دو مکانیزم فوق وابستگی شدیدی به ریزساختار و حفرات درون پوشش دارند. بنابراین در پوشش های نانوساختار لایه ای ستونی به صورت هوشمندانه ی با طراحی ریزساختار و مورفولوژی و نیز راستا و توزیع حفرات می توان هدایت حرارتی را کاهش داد. مزیت ریزساختار لایه ای (APS) نسبت به ستونی (EBPVD) نفوذ بسیار کمتر جریان هوا به درون پوشش، فواصل بین لایه ای در جهت عمود بر راستای انتقال حرارت (افق) و وجود حفرات درون اسپلتی (عموما میکرومتری) است. در حالی که نتایج این تحقیق نشان می دهد مزیت پوشش های نانوساختار لایه ای ستونی نسبت به پوشش های دیگر علاوه بر حداقل بون نفوذ گاز به دلیل شکل مخروطی و فشردگی ستون ها، وجود نانو و میکرو حفرات با توزیع یکنواخت درون ستون ها و فواصل افقی بین لایه ها است. از این دارای نارسایی گرمایی بهتری نسبت به پوشش های متداول هستند.

لینک کمکی