فایل رایگان بررسي تاثير نوروفيدبک بر کيفيت خواب و کابوس هاي شبانه و پرش دست و پا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نوروفيدبک بر کيفيت خواب و کابوس هاي شبانه و پرش دست و پا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این مقاله به فایل رایگان بررسي تاثير نوروفيدبک بر کيفيت خواب و کابوس هاي شبانه و پرش دست و پا در سال 1398 پرداخته است.روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل می باشد و جامعه آماری آن کلیه مراجعین 6 تا 60 سال مشکل دار در حیطه خواب به مرکز کلینیکی بهاردانش در شهر مشهد بودند که نمونه ای به تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده شامل دستگاه نوروفیدبک و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI بودند. روش های آماری مورد استفاده شده؛. روش ویلکاکسون، یومن ویتنی و کروسکال والیس بودند. یافته های این مقاله نشان داد که نوروفیدبک بر کاهش مشکلات خواب و اختلالات مرتبط با آن مانند لرزیدن در خواب، کابوس های شبانه و پرش دست و پا تاثیرات معنی داری داشته است و اثرات ان متفاوت تر از اثرات دارودرمانی بوده است.

لینک کمکی