فایل رایگان بررسي جامعه شناختي متغييرهاي موثر در انتخاب شغل جوانان با رويکرد آگاهي شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جامعه شناختي متغييرهاي موثر در انتخاب شغل جوانان با رويکرد آگاهي شغلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل رایگان بررسي جامعه شناختي متغييرهاي موثر در انتخاب شغل جوانان با رويکرد آگاهي شغلي در سال 1398 انجام شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر را جوانان 20 تا 30 سال شهر مشهد تشکیل می دهند که برابر با 984.326 نفر می باشند که از این تعداد، به وسیله محاسبه با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که آگاهی شغلی نسبت به مشاغل جدید و کسب مهارت ها و تخصص های ملزوم آن، تمایل به کارآفرینی و حمایت خانواده (والدین() در انتخاب شغل جوانان بین 20 تا 30 سال تاثیر مثبت و معناداری دارند، یعنی با افزایش متغییرهای مستقل فوق، میزان متغییر وابسته یعنی قدرت انتخاب شغل نیز افزایش می یابد.همچنین بین انتخاب شغل جوانان 20 تا 30 سال شهر مشهد بر حسب عوامل جمعیت شناختی (سن، جنسیت، تاهل، تحصیلات و پایگاه اقتصادی) تفاوت معنی داری دارد و این عوامل بر انتخاب شغل جوانان تاثیر گذار هستند

لینک کمکی