فایل رایگان بررسي رابطه فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند و پاسخ مشتري؛ مبتني بر رضايت مشتريان از خدمات طي پرواز (مورد مطالعه : شرکت هواپيمايي ماهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند و پاسخ مشتري؛ مبتني بر رضايت مشتريان از خدمات طي پرواز (مورد مطالعه : شرکت هواپيمايي ماهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

برخی مطالعات پیشین حاکی از تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی با ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری بود. این اثر گذاری مبتنی بر رضایت مشتریان از خدمات طی پرواز آشکار نیست. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی با ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری؛ مبتنی بر رضایت مشتریان از خدمات طی پرواز (در شرکت هواپیمایی ماهان) بود. روش این تحقیق -توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 384 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد (سئو و پارک) استفاده شد برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد P> 0/05 آزمون فرضیه ها نشان داد بازاریابی رسانه های اجتماعی با ارزش ویژه برند P=0/003 و همچنین با پاسخ مشتری P=0/001 و همچنین مولفه های آن دو رابطه مثبت و معناداری دارد. بررسی دقیق تر نشان داد این رابطه در مسافران راضی از خدمات پرواز وجود داشت. در مسافران ناراضی مشاهده نشد

لینک کمکی