فایل رایگان بررسي رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده با منبع کنترل و سبک هاي هويت در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده با منبع کنترل و سبک هاي هويت در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این پژوهش تعیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده با منبع کنترل و سبک های هویت در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر تبریز را در سال 1398 مورد بررسی قرارداده است. روش: روش پژوهش همبستگی است. 150 نفر دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارتند از: پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ادراک شده، پرسشنامه سنجش استفاده شد و آزمون های مورد spss حالات هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه منبع کنترل راتر. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و آزمون های مورد استفاده عبارتند از: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تفاوت میانگین مستقل t-test یافته ها: یافته ها نشان داد که از نظر شیوههای فرزندپروری ادارک شده با سبک های هویتی چهارگانه رابطه وجود دارد. همچنین بین منبع کنترل با سبک های هویتی چهارگانه نیز رابطه معنی دار بدست آمد. نتیجه گیری: در نهایت میتوان گفت که شیوه های فرزندپروری ادراک شده و منبع کنترل تعیین کننده مناسبی برای پایگاه های هویتی دانش آموزان هستند.

لینک کمکی