فایل رایگان بررسي رابطه ي منبع کنترل و سبک هاي هويت در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي منبع کنترل و سبک هاي هويت در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی منبع کنترل با سبک های هویت در دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر تبریز در سال 1398 انجام شده است.روش پژوهش علی مقایسه ای است. 150 نفر دانشآموزان دختر مقطع اول متوسطه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارتند از: پرسشنامه سنجش حالات هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه منبع کنترل راتر. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و آزمون مورد استفاده عبارت بود از: آزمون تفاوت میانگین مستقل t-test یافته ها نشان داد که بین منبع کنترل با سبک های هویتی چهارگانه نیز رابطه معنی دار وجود دارد. در نهایت میتوان گفت که منبع کنترل تعیین کننده مناسبی برای پایگاه های هویتی در دانش آموزان هستند

لینک کمکی