فایل رایگان تعيين اثر بخشي درمان نوروفيدبک در بيماران مبتلا به وسواس فکري –عملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثر بخشي درمان نوروفيدبک در بيماران مبتلا به وسواس فکري –عملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی تاثیربخشی درمان نورفیدبک بر کاهش علایم اختلال وسواس فکری عملی با هدف تاثیر درمان نورفیدبک بر کاهش علایم اختلال وسواس فکری عملی در نوجوانان سرپایی در سال 1398 اجرا گردیده است. و در سنین 12-20 سال مراجعه کننده به بیمارستان های ابن سینا و دکتر شیخ و مطب خصوصی 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 2 موقعیت درمان نورفیدبک و لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه پادوامی باشد که هم وسواس فکری و هم و سوال عملی را می سنجد این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد که برای تشخیص گذاری بیماران از مصاحبه بالینی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی مشخص گردید با توجه به پیش از آزمون و پس آزمون دریافت کننده نورفیدبک در افکار و رفتار نیز رابطه معناداری مشاهده نگردید و همچنین در افراد عدم دریافت کننده نورفیدبک خاموش و در افکار و رفتار وسواس جبری نیز رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین رابطه معناداری بین رفتار وسواس جبری پیش از آزمون و پس از آزمون Sig=0/093 در افراد دریافت کننده نورفیدبک و همچنی در رفتار وسواسی جبری Sig=0/161 دریافت کننده نورفیدبک و رفتار وسواسی جبری پیش از آزمون و پس از آزمون Sig=0/068 مشاهده نگردید. نتیجچه گیری: از انجایی که رابطه معنادرای از ضریب همستگی بین پیش از آزمون و پس از آزمون از نتایج مشاهده نگردید ی توان نتیجه گرفت نورفیدبک نیز نمی توان به عنوان راهبرد درمانی جدید برای اختلال و سواس فکری عملی نوجوانان مورد استفاده گیرد.

لینک کمکی