فایل رایگان آسيب شناسي برنامه ريزي درسي آموزش زبان و ادبيات فارسي در دوره ابتدائي و نقد عوامل موثر در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي برنامه ريزي درسي آموزش زبان و ادبيات فارسي در دوره ابتدائي و نقد عوامل موثر در آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

زبان از مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است، زیرا زبان محمل فرهنگ است و از طریق آن، آداب و رسوم و باورهای جامعه بهنسل های آینده منتقل می گردد، بدین ترتیب آموزش زبان، مخصوصا در دوره ابتدائی، که آغاز یادگیری رسمی زبان است و کودکان استعداد وتوانایی بیشتری برای یادگیری آن دارند، اهمیت دوچندانی مییابد. با توجه به چنین اهمیتی، مقاله حاضر به بررسی آسیب های آموزش زبانفارسی در دوره ابتدائی میپردازد. عناصر و عوامل مختلفی مانند معلم، دانش آموز، کتاب های درسی، روش تدریس و... در امر آموزش در دورهابتدائی دخیل و موثر هستند. محققان در چند سال اخیر به اکثر عوامل بالا پرداخته و انتقاداتی بر آنها وارد کرده اند. از آنجا که در مطالب چاپشده در مورد آموزش زبان فارسی کمتر به موضوع آسیب شناسی روش تدریس و تاثیر شرایط اجتماعی- اقتصادی برمعلمان پرداخته شده،بنابراین مقاله حاضر بیشتر به بررسی این دو موضوع پرداخته، هر چند گاهی به تناسب نیاز اشاراتی به سایر عوامل نیز داشته است.

لینک کمکی