فایل رایگان آموزش از طريق مشارکت در حلقه هاي کندو کاو فلسفي رسالت مدارس فردا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش از طريق مشارکت در حلقه هاي کندو کاو فلسفي رسالت مدارس فردا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ضمن تبیین ضرورت آموزش تفکر به کودکان در قالب برنامه P4C در مدارس امروز و فردا به گونه ای موردیبه بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه در شیوه آموزشی حلقه های کندوکاو بر خودکارآمدی اجتماعی وتوانمندی آن ها در شهر دزفول سال تحصیلی 97-96 می پردازد. طرح کلی این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری در این طرح کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان دزفول بود. روش نمونهگیری در این مطالعه از نوع نمونه گیری تصادفی خوشه ای است و 40 نفر از دانش آموزانی که خودکارآمدی اجتماعی و توانمندیپایینی داشتند به عنوان نمونه انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیلکواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی اجتماعی و توانمندی به طور معنادار تاثیرگذاشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش فلسفه برای کودکان می تواند دانش آموزان را توانمند ساخته و آنان را برایورود به اجتماع خودکارآمد کند.

لینک کمکی