فایل رایگان آموزش هاي غيررسمي و يادگيري درس زبان انگليسي دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش هاي غيررسمي و يادگيري درس زبان انگليسي دوره متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اطلاعاتی که امروزه کودکان کسب می کنند، تنها از طریق معلم و کلاس درس نیست، در واقع کودکان و نوجوانان ، بخشاعظمی از اطلاعات و تجربیات خود را به صورت غیررسمی و در پی الگو پذیری از خانواده و والدین و همسالان خود به دستمی آورند. پس معلم باید برای درک چگونگی یادگیری فراگیران، علاوه بر یادگیری هایی که در محیط مدرسه اتفاق می افتد،تجربیات و آموزش هایی را که در خارج از مدرسه اتفاق می افتد نیز در نظر داشته باشد. انگلیسی به عنوان یکی از زبان هایرایج دنیا که برخی به عنوان زبان دوم نام می برند تقریبا در بیشتر کشورهای جهان به عنوان دروازه ورود به دنیای ارتباطاتبین المللی مطرح می باشد. لذا هدف این مقاله آن است تا با نشان دادن اهمیت روش تدریس غیر رسمی درس زبان انگلیسیبه عنوان مکمل یادگیری های رسمی ، به بررسی جایگاه آن در ایجاد انگیزه به منظور تثبیت و پایداری یادگیری مفاهیمزبان پرداخته شود .روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری کلیهمدرسان و مدیران آموزشگاه های زبان منطقه 6 می باشد که 61 نفر می باشند که از این میان به تعداد 15 نفر به روشنمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعیین شده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. بر اساس یافته ها در آموزشگاه ها به مهارت معلمان (68 درصد)،فضای کلاسی مناسب (88 درصد)، بهره گیری از تکنولوژی آموزشی (91 درصد) توجه بیشتری می شود و (76.4 درصد)ازپاسخگویان معتقد بودند که معلمان به صورت مداوم ارزشیابی شوند. لذا می توان دریافت که در آموزشگاه ها به مهارتمعلمان توجه بیشتری می شود و جای بررسی بیشتری در این زمینه می باشد.

لینک کمکی