فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش موفق بر حل مسئله و تفکر خلاق در درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ششم شهرستان مسجدسليمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش موفق بر حل مسئله و تفکر خلاق در درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ششم شهرستان مسجدسليمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله و تفکر خلاق در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایهششم شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 50 نفر دانش آموزان (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه)بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حل مسئله(PSI)، پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق ولچ و مکداول (2020) می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمونبا گروه کنترل بود. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) برنامه آموزشی هوش موفق استرنبرگ دریافت نمودند. نتایجآزمون های تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش هوش موفق باعث بهبود حل مساله و کاهشتفکر خلاق در درس علوم تجربی تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان مسجدسلیمان میشود. سطح معنی داری قابل قبول در اینپژوهش =0/5 می باشد.

لینک کمکی