فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر پايه دوازدهم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر پايه دوازدهم متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطهانجام شد. مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون، پس-آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شاملکلیه دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه شهر رشت درسال تحصیلی 98-97 بود. آزمودنی ها به روش نمونه گیری در دسترساز بین دبیرستان های شهر رشت انتخاب شدند. نمونه تحقیق 40 نفر از دانش آموزان دختر بود که به صورت تصادفی انتخاب و دردو گروه آزمایشی و گواه گمارش شدند (هر گروه 20 نفر). ابزار مورد استفاده پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1995) بود.آموزش گروهی هوش هیجانی برای گروه آزمایش هفته ای یک بار در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد، در حالی که گروه کنترلهیچگونه آموزشی دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد کهمداخله گروهی مبتنی بر هوش هیجانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم در پس آزمون موثر بوده است(P<0/01). همچنین میانگین نمرات در خرده مقیاس های روابط مثبت با دیگران و رشد شخصی افزایش یافته است. باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی می تواند منجر به افزایش بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان شود.

لینک کمکی