فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر ميزان استرس ادراک شده دانش آموزان دختر پايه دوازدهم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر ميزان استرس ادراک شده دانش آموزان دختر پايه دوازدهم متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل رایگان اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر ميزان استرس ادراک شده دانش آموزان دختر پايه دوازدهم متوسطهانجام شد. مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش- آزمون، پس-آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 98-97 بود. آزمودنی ها به روش نمونه گیری خوشه ای ازبین دبیرستان های شهر رشت انتخاب شدند. بدین منظور از میان افراد داوطلبی که نمره آنها در مقیاس استرس ادراک شده کوهنیک انحراف استاندارد بالاتر از نقطه برش 21/8 بود و از استرس ادراک شده بالایی برخوردار بودند، 30 نفر بر اساسمعیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15نفر). مداخله هوشهیجانی برای گروه آزمایش هفته ای یک بار در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی اجرا شد، در حالی که گروه کنترل هیچگونهآموزشی دریافت نکرد. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از ارائه برنامه هوش هیجانی به مقیاس استرس ادراک شده کوهن پاسخ دادند. بهمنظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. تحلیل داده ها با به کارگیری آزمون های آماری توصیفی (توزیعفراوانی و شاخص های پراکندگی) و استنباطی (t مستقل) نشان داد که نمرات آزمودنی های گروه آزمایش از (3/87±34/2) قبل ازمداخله به (3/67±21/20) بعد از مداخله به طور معنی داری کاهش یافته است (p<0/01) در حالی که در گروه کنترل میانگیننمره استرس اندکی افزایش یافت (p<0/01). باتوجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانیمنجر به کاهش استرس ادراک شده در دانش آموزان می شود.

لینک کمکی