فایل رایگان اثربخشي آموزش يادگيري مغز محور بر باورهاي انگيزشي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش يادگيري مغز محور بر باورهاي انگيزشي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل رایگان اثربخشي آموزش يادگيري مغز محور بر باورهاي انگيزشي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي انجام شد. اینپژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزاندختر پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر خوی به تعداد 1760 نفر در سال تحصیلی 98-1397 از این جامعه، نمونه ای به حجم 30 نفر ازطریق اجرای پرسشنامه براساس معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزینشدند. شرکت کنندگان دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) را تکمیل وسپس آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 50 دقیقه ای هفته ای 1 جلسه تحت آموزش های مربوط به رویکرد آموزش مغزمحور قرارگرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه SPSS نسخه 20 انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که آموزشیادگیری مغز محور منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در باورهای انگیزشی (F=24/01, (2)=0/76) دانش آموزان شامل خودکارآمدی(F=21/70, (2)=0/46)، ارزشگذاری درونی (F=48/39, (2)=0/66) و اضطراب امتحان (F=8/17, (2)=0/25) شده است. با توجه به یافته های می توان مطرح کرد که آموزش یادگیری مغزمحور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان موثر است و منجر به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش در متغیرهای خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی و همچنین کاهش میانگین نمرات اضطراب امتحان می گردد.

لینک کمکی