فایل رایگان اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر اضطراب کودکان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر اضطراب کودکان پيش دبستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کودکان پیش دبستانی، انجام گرفت.روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیهنوآموزان مبتلا به ضطراب شهر ابهر بودند و نمونه ی پژوهش شامل 30 شرکت کننده بود که به روشنمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه با عنوان گروه آزمایش وگروه جایگزین شدند. مقیاس اسپنس نسخه والدین برای پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. ابتدا پیش آزموناز افراد هر دو گروه به عمل آمد و سپس شرکت کننده های های گروه آزمایش 12 جلسه ی یک ساعته، درهفته دو جلسه، در برنامه ی درمان شناختی – رفتاری شرکت کردند. پس از پایان مداخله بر روی گروه هایآزمایش، شرکت کننده های هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیلآماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل دارای تفاوت در پسآزمون هستند ( 0/01 P< و F=2358/84). به این معنی که درمان شناختی– رفتاری، اضطراب این کودکان راکاهش میدهد.

لینک کمکی