فایل رایگان اثربخشي روش يادگيري به کمک همسالان (PAL) بر اشتياق تحصيلي و عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر مسجدسليمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي روش يادگيري به کمک همسالان (PAL) بر اشتياق تحصيلي و عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر مسجدسليمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی روش یادگیری به کمک همسالان بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضیدانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر مسجدسلیمان انجام شده بود. در این پژوهش از روش آزمایشی - میدانی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد استفاده شده بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه پنجمم مقطع ابتدایی شهرستانمسجدسلیمان در سال تحصیلی 97-1396 بود که از میان آنان 40 دانش آموز دختر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جمع آوری داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی گونیوس و کوزو (2015)و آزمون جامع ریاضی محقق ساخته بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون لوین، آزمون شاپیرو - ویلک، تحلیلکوواریانس و آزمون یو - من وایتنی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مداخله یادگیری به کمک همسالان بر اشتیاق تحصیلیدانش آموزان تاثیر مثبتی می گذارد؛ مداخله ی یادگیری به کمک همسالان بر اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی و اشتیاق رفتاری تاثیر مثبتیمی گذارد. مداخله ی یادگیری به کمک همسالان بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی تاثیر مثبتی می گذارد.

لینک کمکی