فایل رایگان ادراک دانش آموزان دبستاني از بستري شدن در بيمارستان: تحقيق کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادراک دانش آموزان دبستاني از بستري شدن در بيمارستان: تحقيق کيفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ادراک دانش آموزان دبستانی از بستری شدن در بیمارستان به صورت یک مطالعه کیفی صورت گرفت. اینپژوهش مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش آموزان بستری در بیمارستان بوعلی شهر اردبیلدر سه ماهه اول سال 1398 بوند که به روش نمونه گیری هدفمند با لحاظ نمودن ملاک های ورود، تعداد 12 دانش آموز انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش سه مولفه اصلی در خصوص ادراک دانش آموزان دبستانی از بستری شدن در بیمارستان با 9زیر مولفه شناسایی شد. مولفه های اصلی شامل: نگرانی از مدرسه (با زیر مولفه های 1- دوری از محیط مدرسه، 2- عقب افتادن از درس ها،3- دیدگاه هم کلاسیان نیست به کودک)، دوری از خانواده و دوستان (با زیر مولفه های 1- دوری از اعضای خانواده به ویژه خواهر یا برادرکوچکتر، 2- دوری از دوستان و بچه های مدرسه و کوچه، 3- عدم برقراری ارتباط اجتماعی) و اضطراب مربوط به بیمارستان (با زیر مولفههای 1- قرار گرفتن در محیط ناآشنا، 2-درد های مربوط به درمان مانند آمپول و ...؛ 3- عدم دسترسی به عذاهای مورد علاقه، وسایل شخصی،اتاق خود و غیره). در نهایت قابل بیان است که مولفه های شناسایی شده بر لزوم توجه بر همه جنبه های روانشناختی، اجتماعی و تحصیلیدانش آموزان بستری شده تاکید دارد.

لینک کمکی