فایل رایگان ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانش اموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانش اموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 42

چکیده مقاله:

تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیلو توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب ها....را جهت قضاوت گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می کند. هدف پژوهش حاضرشناسایی نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردیدکه در آن سبک های هویت به عنوان متغیر برون زاد (مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه ای، و سلامت اجتماعی به عنوانمتغیر درون زاد (وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانش اموزان مقطع متوسطه بودند کهتوسط پرسشنامه ی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسشنامه سبک های هویت (ISI 6G) و پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون، و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمناینکه رابطه ی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی،در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوهی هویت اطلاعاتی استفاده میکنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه گر بودنتفکر انتقادی) قادر به پیش بینی مولفه های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته ها مبین آن بود که افرادی با هویتیاطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده می کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتیسردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعیپایین تری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می گردد آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگیو علمی، آموزش مهارت ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجهقرار گیرد.

لینک کمکی