فایل رایگان ارتباط بين مهارت هاي تدريس اساتيد دانشگاه آزاد تبريز و افزايش يادگيري دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين مهارت هاي تدريس اساتيد دانشگاه آزاد تبريز و افزايش يادگيري دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارتباط بین مهارت های تدریس اساتید دانشگاه آزادتبریز به منظور برنامه ریزی افزایش میزان یادگیری دانشجویان درسال 1393 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد که در سالتحصیلی 94-1393 در دانشگاه آزاد تبریز مشغول به تدریس بودند، تشکیل می داد که تعداد آنها بر اساس آمار ارائه شده توسط این دانشگاه تقریبا 480 نفر است. برای انتخاب نمونه آماری اعضای هئیت علمی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و 214 نفرعضو هئیت علمی بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند که با توجه به افت شرکت کنندگان 220 نفر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مهارت های تدریس استادان و پرسشنامه تعیین عوامل موثر بر کیفیت آموزشی استفاده شد. برایتجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره، t برای گروه های مستقل و فراوانی و درصد استفاده شد. نتایجپژوهش نشان داد که بین مهارتهای تدریس در بین استادان دانشگاه آزاد تبریز تفاوت وجود دارد. از سویی بر اساس نتایج از اعضای هئیتعلمی، عواملی باعث افزایش کیفیت آموزشی در استادان این دانشگاه می شود.

لینک کمکی