فایل رایگان ارزيابي مکانيابي وضعيت موجود کاربريهاي آموزشي با روش AHP (نمونه موردي: اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي مکانيابي وضعيت موجود کاربريهاي آموزشي با روش AHP (نمونه موردي: اردبيل) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مراکز آموزشی یکی از کاربری های موثر در سطح شهر هستند. بدین سبب ارزیابی مکان گزینی کاربری هایآموزشی نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت و کارایی این مراکز و رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعهپایدار دارد . در این میان نقش کاربریهای آموزشی که در زمینه ی رشد و هدایت افراد جامعه؛ به ویژهدانش آموزان مدارس ابتدایی وظیفه مهمی دارند، غیرقابل انکار است. با توجه به نقش مراکز آموزشی،لزوم مکان گزینی مناسب را امری ضروری می داند. در همین راستا جهت انتخاب مکان مناسب برایمدارس ابتدایی در شهر اردبیل، از ضوابط و استانداردهای موجود توسط ارگان های مربوطه استفاده شدهاست. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری، سایت های مدارس ابتدایی موجود در طرحتفضیلی شهر اردبیل میباشد. جهت دستیابی به مکانگزینی مناسب باتوجه به تعریف معیارهای مکان-یابی، ضمن بررسی مکان موجود مدارس، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت انتخاب مکانمناسب استفاده شده است نتیجه ی پژوهش حاکی از آن است که؛ در تمامی سایت های انتخابی موجوددر طرح تفضیلی به طور کامل معیارهای مکانیابی مدارس ابتدایی رعایت نشده است.

لینک کمکی