فایل رایگان اقتصاد و مدارس فردا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقتصاد و مدارس فردا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

مدارس فردا یکی از مهمترین امیدها و چشم و چراغ جامعه و والدین و همچنین مسئولین کشور ماست. با توجه به آنچهدر جامعه ما در حال رخ دادن هست . همه افراد به آینده سازان مملکت چشم دوخته اند. با توجه به اینکه مدارس آیندهمی توانند راهگشای مشکلات پیش روی افراد جامعه باشند از این رو برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدارسفردا واجب است.آموزش و پرورش از گذشته تا حال به عنوان یک پدیده ی اجتماعی اثر گذار در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی نقش موثری ایفا کرده است. یکی از اهداف رسمی و اساسی آموزش و پرورش آماده کردن افراد برایزندگی آینده از طریق یادگیری موثر و مفید است. در این روزگار که فناوری اطلاعات و گسترش و پیشرفته شدن صنایعو ماشین آلات به سرعت در جریان است، نیاز است تا شیوه های آموزشی با نیازهای جامعه هماهنگ شوند.به طور کلی میتوان گفت که رشد سریع اقتصاد آموزش و پرورش و مدارس فردا به علت موجود بودن مواد خام آندر دو رشته اصلی یعنی اقتصاد و آموزش است. اقتصاد آموزش و پرورش و مدارس فردا این مواد خام را در چار چوبجدید و هیاتی متفاوت ارائه میدهد.واقعیت این است که بودجه اختصاصی به این آموزش و پرورش جوابگوی نیازهای آن نیست. نزدیک به 99 درصد بودجهصرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل میشود؛آن هم پرسنل ناراضی از حقوق دریافتی، و تنها یک درصد برای سایرامور از هزینه های آب و برق گرفته تا کیفیت بخشی به آموزش صرف می شود.البته این را نیز باید در نظر گرفت که دولت منبع لایزال مالی نیست و با توجه به عواملی مثل نوسانات قیمت نفت و سایرمتغیرهای اقتصادی، محدودیت ها و معذوریت هایی دارد.از آنجایی که بازدهی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بلند مدت است و آموزش و پرورش تقریبا با تمام نهادها ومناسبات جامعه، پیوند و ارتباط وسیع و متقابل دارد و بسیاری از آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنغیر مستقیم است؛ بنابراین می بایست بر روی آموزش و پرورش و اقتصاد آن و رابطه آن با مدارس فردا تحلیل و بررسی شود.

لینک کمکی