فایل رایگان انگيزه و تاثير آن در آموزش و يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انگيزه و تاثير آن در آموزش و يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

محققان و روانشناسان همواره به دنبال عواملی هستند که با کمک آنها بتوانند امر یادگیری را از جنبه کمی و کیفی بهبود بخشند. انگیزش ازجمله مباحثی است که قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسانبسیار پیچیده است. اصطلاح انگیزش (motivation) در اصل از ریشه لاتین (movere) مشتق شده است و به معنی تحریک است.موقعیت وشرایط محیط آموزشی از جمله عواملی است که با انگیزش دانش آموزان ارتباط نزدیک دارد. معلم مهمترین نقش را در آموزشگاهایفا می کند و چگونگی عملکرد دانش آموز به رفتار معلم بستگی دارد. برای معلم انگیزش دانش آموز به این سبب که هم در حکم هدف و همبه منزله ی وسیله ی پیشرفت های بعدی در سایر زمینه های تربیتی است اهمیت زیادی دارد. معلمان می توانند از منابع و راه هایی کهانگیزش از طریق آنها افزایش می یابد استفاده کنند. در این مقاله که به شیوه مروری و با استناد به منابع کتاب خوانه ای گردآوری شده استسعی بر آن داریم تا ضمن آشنایی با مفهوم انگیزه و انگیزه تحصیلی و راه های به وجود آمدن آن، دریابیم که انگیزه چگونه می تواند سببیادگیری هر بیشتر و بهتر دانش آموزان شود.

لینک کمکی