فایل رایگان اهميت و نقش پايگاه اجتماعي- اقتصادي دانش آموزان در ميزان تخريب اموال مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت و نقش پايگاه اجتماعي- اقتصادي دانش آموزان در ميزان تخريب اموال مدارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر باهدف بررسی پایگاه اجتماعی– اقتصادی دانش آموزان به عنوان یکی از عوامل موثر بر خرابکاری اموال مدارس، درمدارس دبیرستان شهر آببر پرداخته شده است. خرابکاری، نوعی رفتار ایذایی در نوجوانان و جوانان است که منجر به آسیب رسانی و صدمهزدن به اموال عمومی می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیهی دانش آموزان دختر و پسر شهر آب بر تشکیل می دهند. حجم نمونه از روشنمونه گیری طبقه ای و سیستماتیک برابر با 150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته هست. روایی پرسشنامه به استنادنظرات خبرگان جامعه شناسی و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، (0/72) تائید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون خیدو، آزمون T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورداستفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده تاثیر و ارتباط بالای نقشو اهمیت پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان را در میزان خرابکاری اموال مدارس نشان میدهد. لذا پیشنهاد می شود به منظور شناختعوامل ایجادکننده خرابکاری اموال عمومی به وسیله نوجوانان در مدارس و بیرون از آن و پیدایش زمینه مناسب جهت جلوگیری از گسترشروند خرابکاری، یافته های این طرح مورد استفاده جامعه علمی و دانشگاهی، مسئولین آموزشی و تربیتی و خانواده ها قرارگیری و در جهتبهبود شرایط این متغیرها برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم گرفته شود.

لینک کمکی