فایل رایگان باز خواني مفهوم نظم در بهگشت تربيتي و اجتماعي نظم در مدرسه ي فردا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان باز خواني مفهوم نظم در بهگشت تربيتي و اجتماعي نظم در مدرسه ي فردا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

وقتی از مدرسه ی فردا صحبت می کنیم؛ صحبت از تغییر در همه ارکان و عناصر موجود خواهد بود. نیمکت چوبی جای خود را به میزهوشمند خواهد داد؛ نیازها و انتظارات از مدرسه تغییر خواهد کرد؛ معلم نقش خود را به عنوان مربی کم رنگ خواهد دید؛ تسهیل گری وراهنمایی پررنگ تر خواهد شد؛ مدرسه مفهوم سنتی و امروزی خود را از دست خواهد داد. مدرسه با مشارکت دانش آموزان و اولیا و مربیاناداره خواهد شد. نظم نیز با مشارکت دانش آموزان خواهد بود. شورای دانش آموزی تمرینی مناسب برای مشارکت در اداره مدرسه فردا است.مفهوم نظم در مدرسه نیاز به بازتعریف دارد. تعلیم نظم در مدارس کنونی نه به لحاظ ویژگی های جامعه شناختی و نه روانشناختی نمیتواند نیازهای محیطی را پاسخ دهد. مدرسه ی نیاز دارد از نظم تعریف بهتر و دقیق تری ارائه نماید. بر اساس برخی پژوهش ها شیوه یفعلی آموزش نظم و قانون گرایی درونی نشده است. با تضعیف یا از میان رفتن کنترل های بیرونی نظم موجود دچار ضعف جدی می شود.در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای به تعریف مجدد از نظم مورد انتظار در مدرسه ی فردا پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشانمیدهد که با نگاه انتقادی در بستر مباحث جامعه شناختی به نظم موجود و بازتعریف مجدد می توان به بهگشت تربیتی نظم در مدرسه فردادست یافت.

لینک کمکی