فایل رایگان بازتاب مفاهيم تربيتي در قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازتاب مفاهيم تربيتي در قرآن کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تربیت یکی از اهداف وجودی انسان و امری ضروری برای حیات جامعه بشری است درجه رشد و توسعه هرجامعهتابعی از کیفیت تربیت و تعالی انسان های آن است در همه ادیان و مکاتب بشری تربیت مستلزم هدف و غایت است،این هدف مربوط به تصوری است که انسان از تربیت داشته و رفتار او را شکل می دهد. تربیت از منظر دین اسلامو قرآن کریم ، دارای مراحلی و مراتبی است و هر مرحله نیازمند آن است که بر اساس مراحل روانی آن دوره انجامگیرد کودکی ، نوجوانی و جوانی دوره هایی هستنداز آنجا که بخشی از اوقات انسان در مدرسه سپری می شود؛بررسی ضرورت های تربیتی انسان درمحیط مدرسه مورد توجه این پژوهش است نگارنده ضمن خوانش تربیت ازمنظر قرآن کریم ، به تشریح واژگان تربیتی قرآن پرداخته وبا استناد به دیدگاه های کلی تربیت، در مکتب اسلامبحث را سامان داده است همچنین با نگاهی اجمالی به تربیت در مکاتب غیر اسلامی و در نهایت ضرورت ها، روشها، اسباب، عوامل و فرآیندهای تعلیم و تربیت در مدارس فردای ایران را مورد تاکید قرار داده است. در پایان اینجستار، تعلیم و تربیت در قرآن را ، نه عنوان رهیافت متمایز از سایر ادیان ، بلکه به مثابه پارادایم لازم و تکاملیبرای کلیه نظام های آموزشی و تربیتی دنیا که در بسیاری عرصه ها جدا از هم بوده و درپار ه ای از ساحت هاپیوست و همنشینی با هم دارند، معرفی می شود.

لینک کمکی