فایل رایگان تحليلي بر نقش قوانين و حقوق محيط زيست طرح هاي عمراني بر روند توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر نقش قوانين و حقوق محيط زيست طرح هاي عمراني بر روند توسعه پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

موضوع محیط زیست از جمله چالش های مهم حال و آینده جهان است. برای دستیابی به توسعه پایدار، باید تحولات زیست محیطی در روند توسعه اقتصادی لحاظ شود. در کشورهای درحالتوسعه و ایران، افزایش طرح های عمرانی از جمله رویکردهای مهم اقتصادی- عمرانی است که ضمن تامین زیرساخت ها، چالش هایی را در حوزه انرژی و محیط زیست به همراه دارد. خسارات مستقیم و پنهان ناشی از آلودگی ها و حقوق عمومی و آثار فرامرزی برنامه ها، و نتایج حسابرسی زیست محیطی، چالش آینده توسعه خواهد بود و علاوه بر مشکلات منطقه ای، تبعات بین المللی آن نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از منحنی کوزنتس زیست محیطی، رابطه بین رشد اقتصادی، تخصیص بودجه طرحهای عمرانی کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن طی یک دوره 10 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین در راستای استقرار مدیریت سبز، روند اجرای الزامات و قوانین حقوقی زیست محیطی در اجرای طرح ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی چون بهبود فرآیندها، ساختار، بازنگری مقررات، ملاحظات کلان تدوین برنامه و اولویت طرح ها، نظارت بر حسن اجرای قوانین زیست محیطی، سیاست های تشویقی، ایجاد بستر قانونی و سازوکار پایش تاثیر پروژه ها، عدم اکتفا به ضوابط مکان یابی، پیشنهاد شده است.

لینک کمکی