فایل رایگان جايگاه حقوقي ايمن سازي در پروژه هاي عمراني کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه حقوقي ايمن سازي در پروژه هاي عمراني کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تاخیر در تحویل پروژه های عمرانی که پیرو آن چالش های متعدد اقتصادی اعم از تاخیر در بازگشت سرمایه و نیز عدم د ستیابی به کیفیت مطلوب در تحویل نهایی، به عنوان حلقه ی آسیب پذیر و مشترک اکثر پروژه های ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه می باشد. یک پروژه ساخت و ساز به طور معمول شامل انجام وظایف فیزیکی است که اغلب در شرایط سخت محیطی انجام می شود و به دلیل ماهیت کار در این بخش اغلب ب سیاری از کارگران ساختمانی با خوا سته های بیش از حد توانایی های فیزیکی خود مواجه ه ستند که این امر می تواند باعث کاهش سلامت شغلی نیروی کار شده که در پی آن کاهش دقت ، کیفیت پایین کار، افزایش پتانسیل رویداد خطرات و کاهش بهره وری در فرایند انجام پروژه محتمل می گردد. عدم رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی موجب بروز تعداد زیادی حوادث شغلی در صنعت ساخت و ساز گردیده است. حوادث شغلی موجب پرداخت خسارت های مستقیم و غیر مستقیم می گردد که به موجب آن آسیب های وارده به پروژه های عمرانی بطور آنی و به موازات آن آسیب های وارده به اقت صاد ک شور بطور بلند مدت می باشد. در این مقاله سعی بر آنست قوانین ایمنی و بهداشت حاکم بر پروژه های عمرانی در ایران شناسایی و ضمن بررسی موانع, چالش های پیاده سازی آن مشخص گردد. در نهایت اجرای الزامات ایمنی و بهداشت از منظر هزینه و زمان در پروژه ها در مقابل چالش های حقوقی قراردادهای عمرانی بررسی و کاهش نسبی برخی مشکلات حقوقی قراردادهای عمرانی اعم از تاخیر در تحویل طبق زمانبندی پروژه ها و آسیب های کیفی و اقتصادی در حین و پس از بهره برداری پروژه ها با در نظر گرفتن اجرای الزامات ایمنی و بهداشت ازجمله نتایج بدست آمده از این پژوهش می باشد.

لینک کمکی