فایل رایگان شناسايي عوامل بروز ادعا در پروژه هاي ساخت ايران با رويکرد قراردادهاي سه عاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل بروز ادعا در پروژه هاي ساخت ايران با رويکرد قراردادهاي سه عاملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اختلافات به یک جز اجتناب ناپذیر در پروژه های ساخت و ساز کشور ایران به مانند سایر مناطق جهان تبدیل شده است. با توجه به عمومیت قراردادهای سه عاملی در پروژه های ایران، نیاز به بررسی و شناسایی عوامل بروز ادعا به منظور کاهش اثرات و یا اجتناب از آنها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش به منظور تعیین عوامل موردنظر ابتدا به بررسی همه جانبه زمانی و مکانی پیشینه پژوهش پرداخته شد. در این راستا تعداد 31 پژوهش که در برگیرنده 709 عامل بروز ادعا بود، به عنوان پژوهش های مبنا تعیین گردید. در ادامه با کمک 16 خبره با زمینه کاری متجانس در قالب روش دلفی و با استفاده از تجزیه و تحلیل پارتو، تعداد 45 عامل بهعنوان عوامل موردنظر پژوهش تعیین و در قالب هفت دسته، مشخص شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از عوامل پرتکرار در پژوهش های مبنا مرتبط با کارفرماست. همچنین مشخص گردید که برخی عوامل بروز ادعا در ایران با توجه به شرایط حاکم بر پروژه های کشور با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش های مبنا متفاوت می باشد.

لینک کمکی