فایل رایگان فقه ساخت و ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فقه ساخت و ساختمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خانه و ساختمان بسیار در متون دینی مورد توجه است. در این راستا، احکام فقهی ما درباره جوانب مختلف ساختمان قابل تامل اند. به نظر می رسد در شرایط رو به گسترش انبوه سازی ها، آپارتمان نشینی و به ویژه تغییرات شکلی در ساخت و سازها، با جامعه ای روبه رو هستیم که منطق تحولش گویا رویارویی سنت و تجدد را رقم می زند. بدین ترتیب، باید ناظر بر سامان یابی ساخت در فقه سنتی با توجه به مقتضیات زمانه باشیم. بر این باوریم که پرداختن بدین موضوع و دیگر پی آمدهای روزآمد، فقه و حقوق ما را متحول و پویاتر خواهد نمود. قصد ما این است که با بررسی احکام ساختمان در منابع مختلف فقهی، احکام بیان شده در فقه راجع به آن را به واکاووی نهیم و به پاسخ این سوال دست یابیم که آیا در دوران حاضر این احکام همچون گذشته اهمیت خویشتن را حفظ نموده اند آیا قوانین و اصول و مبانی فقهی جوابگو نیاز انسان در حوزه ساخت و ساختمان خواهد بود

لینک کمکی