فایل رایگان ارزيابي اثرات بحران خشکسالي در جنوب شرق و پيامدهاي امنيتي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات بحران خشکسالي در جنوب شرق و پيامدهاي امنيتي آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

خشکسالی از تهدیدات جدی در خاورمیانه است که در دهه های اخیر آسیب ها و خطرات متعددی را متوجه امنیتمنطقه کرده است. در واقع خشکسالی، بر خلاف سایر مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله دارای گستره عملکردوسیع است، بسیار خزنده و طولانی مدت اتفاق می افتد و مستقیما حیات جوامع انسانی، توسعه و رفاه و در نتیجهامنیت ملت ها را مورد تهدید قرار می دهد. خشکسالی در جنوبشرقی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان که دارایاقلیم خشک و نیمه خشک و اکوسیستم شکننده ای است، دارای پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی، زیست محیطیاست. هدف این پژوهش، شناخت چالش های ناشی از خشکسالی، بحران آب و به تبع آن مسائل زیست محیطی وتاثیرات آن بر امنیت جنوبشرق ایران است.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نیاز فراهم، سپس با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی، داده ها تحلیلشده است. یافته های تحقیق نشان میدهد منطقه جنوبشرق ایران در معرض تنش های سیاسی و معضلات امنیتیمتعددی است که با خشکسالی های اخیر تشدید شده است. خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها و تبدیل آنها بهکانون های محلی گردوغبار، علاوه بر تشدید بحران کم آبی؛ بحران کشارزی و امنیت غذایی، امنیت زیست محیطیو بهداشت و سلامت را تشدید و با معضلات متعدد اجتماعی اقتصادی منجر به تشدید ناامنی منطقه می شود.

لینک کمکی