فایل رایگان اهميت و ضرورت مبلمان شهري در ساماندهي و زيباسازي فضاهاي گردشگري شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت و ضرورت مبلمان شهري در ساماندهي و زيباسازي فضاهاي گردشگري شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری،استراتژی اقتصادی دوران مدرن و پسامدرن محسوب می شود. اگر کشورها بتوانند با ایجادظرفیت های لازم درجهت رشد صنعت گردشگری اقدام نمایند، بی شک قادر خواهند بود در جهت شکوفاییاقتصادی کشور خود گام های اساسی بردارند. ایران به لحاظ منابع گردشگری در رده 10 و از لحاظ تنوعجاذبه های طبیعی رتبه پنجم در جهان را داراست بیشتر این منابع طبیعی وتاریخی در فضاهای شهری واقعشده و جز بافت تاریخی شهرها محسوب می شود امروزه این فضاها به عنوان جاذبه های گردشگری عمل میکنند و دارای بازدیدکنندگان فراوانی هستند که باید جهت ساماندهی فضایی مراکز گردشگری به طراحی،توزیع ، پراکنش و جانمایی عناصر تجهیزات عمومی و رفاهی جهت تامین آسایش و آرامش گردشگران توجهوافر نمود تا علاوه بر حفظ و نگهداری منابع گردشگری ، منجر به هویت بخشی و زیباسازی محیط هایگردشگری شود طی چند سال اخیر برای نخستین بار در ایران در مورد اجزاء مبلمان شهری ضوابطی تدوینگردید که هدف آن نظم بخشی به مکانیابی ونصب برخی از موارد مبلمان شهری و زیباسازی بوده است. البتهمعیار های تدوین شده در طراحی و شکل آنها تاثیری نسبی داشته و هدف اصلی ساماندهی و هماهنگیمبلمان شهری بوده است در صورتی که براساس مطالعات میدانی در بسیاری از شهرهای ایران وضعیتمبلمان شهری با قوانین و ضوابط آن در تعارض است در راستا همین مسئله در مقاله حاضر به دنبال بررسیاهمیت مبلمان شهری در هویت بخشی فضاهای شهری و تحلیل نقش مبلمان شهری در زیباسازی فضاهایگردشگری شهری بپردازیم رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است نتایج پژوهش مبین آن است کهبا وجود قوانین و ضوابط مبلمان شهری، متاسفانه این ضوابط و معیارها در ساماندهی و زیباسازی فضاهایگردشگری شهری کمتر مورد توجه و اجرای مسئولین شهرهای توریستی و تفریحی قرار گرفته است.

لینک کمکی