فایل رایگان بحران سوريه و نقش گروه تکفيري داعش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بحران سوريه و نقش گروه تکفيري داعش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کشور سوریه از جمله کشورھای مھم و استراتژیک خاورمیانه است، که به دلیل ھمسایگی با فلسطین و لبنان، عراق وترکیه ھمواره مورد توجه بوده است. در این مقاله سعی شده است با مطالعه و بررسی استنادی منابعی که دربارهداعش وجود دارد، به تاثیر این گروه تکفیری در ایجاد بحران در سوریه پرداخته شود.شروع بحران در کشور سوریه را میتوان به ظھورگروه ھایی ھمچون النصره، احرار الشام، جیش الاسلام، داعش وغیره بعد از 2011 و ھمزمان با آغاز قیامھای مردمی در جوامع عربی معروف به بھار عربی و موج بیداریاسلامی در خاورمیانه مرتبط دانست. داعش تنھا یک ایدئولوژی نیست، دولتی با ساختار متمرکز است که در این مقالهبه ابعاد اصلی آن پرداخته شده است. درگیری ھای مسلحانه در سوریه از ماه مارس سال 2011 شروع شد. گروهدولت اسلامی یا ھمان داعش، مھمترین و بزرگترین گروه تروریستی است که زمینه تشدید بحران در سوریه، وآوارگی و کشته شدن صدھا ھزار نفر را فراھم کرده است. مقام ھای داعشی در مجله داخلی خود با نام دبیق،براندازی دولت بشار اسد را بخشی کوچک از برنامه خود دانسته اند.گسترش عملیاتھای تروریستی داعش بهسرزمین ھا و مناطق خارج از سوریه و عراق از یک سو و مداخله قدرت ھای بین المللی در بحران سوریهازسوی دیگر، به جھانی شدن این بحران منجر شده است.

لینک کمکی