فایل رایگان بررسي رشد گردشگري در شرايط تحريمي (مطالعه موردي: شهر مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رشد گردشگري در شرايط تحريمي (مطالعه موردي: شهر مشهد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این پژوهش قصد دارد به بررسی رشد گردشگری در شرایط تحریمی شهر مشهد را تجزیه و تحلیل کند. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. تحلیل SWOT نشان می دهد که درشهر مشهد تعداد 12 قوت داخلی در برابر 20 ضعف داخلی و تعداد 13 فرصت خارجی در برابر 11 تهدید خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است. طبق ماتریس عوامل داخلی مولفه برخورداری از حجم قابل توجه از آژانس های خدمات مسافرتی و جهانگردی در شهر مشهد مهم ترین نقطه قوت و پس از آن مولفه توسعه زیرساخت های گردشگری قرار دارد. همچنین مولفه برخورداری از تسهیلات و خدمات عمومی در شهر به عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت در زمینه رشد گردشگری در شرایط تحریم های اقتصادی شهر مشهد مطرح می باشد.در میان عوامل مورد بررسی در نقاط ضعف مولفه های عدم وجود گردشگری الکترونیک و کم توجهی به نیازهای واقعی زائران مهمترین نقطه ضعق وجود دارد. همچنین مولفه بورس بازی زمین و افزایش بار مالی جهت ایجاد امکانات و تاسیسات گردشگری به عنوان کم اهمیت ترین در ماتریس داخلی مطرح است. طبق نظرات پاسخگویان و محاسبات انجام شده در مدل، مولفه ناامنی در مراکز زیارتی و گردشگری مذهبی رقیب کشورهای منطقه مهم ترین فرصت در شهر مشهد و مولفه وجود نگاه مثبت جهانیان به ایران به لحاظ سابقه تاریخی در انتهای فرصت ها قرار دارد. در میان تهدیدات مولفه بروز ناآرامی و اختلافات سیاسی بین ایران و کشورهای منطقه مهمترین تهدید و پس از آن عدم تبلیغ جاذبه های گردشگری استان در سطح بین المللی قرار دارد. همچنین مولفه بهبود اوضاع سیاسی و امنیتی کشورهای همجوار به عنوان ضعیف ترین تهدیدها در زمینه رشد گردشگری در شرایط تحریم های اقتصادی شهر مشهد محسوب می شود. با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می توان نتیجه گرفت که الگوی مناسب رشدگردشگری در شرایط تحریم های اقتصادی شهر مشهددارای نقاط ضعف و فرصت های نسبتا زیادی بوده و با ایجاد آن میتوان ضمن استفاده از فرصت های پیش رو بر ضعف ها غلبه کرد.

لینک کمکی