فایل رایگان بررسي رضايت شهروندان محله شاهزاده قاسم از روند عملکرد طرح نوسازي (نمونه موردي: محله شاهزاده قاسم شهر گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رضايت شهروندان محله شاهزاده قاسم از روند عملکرد طرح نوسازي (نمونه موردي: محله شاهزاده قاسم شهر گرگان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایت شهروندان محله شاهزاده قاسم از روند عملکرد طرح نوسازی و بازسازی درمحله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمام خانوارهای ساکن محلهشاهزاده قاسم گرگان می باشد که بر اساس نقشه فضایی، نقشه تفضیلی و اطلاعات ارائه شده از طرف شهرداریمنطقه دو واقع درخیابان چاله باغ، حدود 450 خانوار می باشد که در محوطه ای به مساحت حدود 17240 مترمربعواقع شده است. با توجه به ماهیت این تحقیق، سرپرستان خانوارها به عنوان عناصر و واحدهای جامعه آماری در اینپژوهش فرض شده اند. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسطاستاد راهنما و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایکلموگروف اسمیرنوف و آزمون دو جمله ای در نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد شهروندان محله شاهزاده قاسم از روند عملکرد طرح بازسازی رضایت ندارند.

لینک کمکی