فایل رایگان بررسي رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي در شهر کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي در شهر کاشان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

گردشگری یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه دولت های ملی به ویژه برای اشتغال و رونق و مناطق مختلفی است تا علاوهبر مزایای ارتباطات، تاثیرات سیاسی، فرهنگی ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل است که بیشتر کشورهاییکه از میراث فرهنگی غنی و مناطق طبیعی برخوردارند، از آنها به عنوان ابزاری استراتژیک برای توسعه اقتصادی استفاده میکنند. یکی از عواملی که سبب توسعه پایدار این صنعت شده، رضایتمندی و احساس آن در نزد گردشگران میباشد. هدف ازانجام این پژوهش تعیین نقشاحساس رضایتمندی در جذب گردشگران وارد شده به شهر کاشان می باشد. بدین ترتیب مولفه هاییمانند احساس رضایت از فضاهای عمومی، حمل و نقل عمومی، هتل و محل اقامت، امنیت و پلیس گردشگری و .... از دیدگاهگردشگران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوعپیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران(داخلی و خارجی) وارد شده به کاشان تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری تصادفی 382 نفر مورد بررسی و مطالعه قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان رضایتمندی گردشگران نسبت به ابعاد مختلف آن پایینتر از حد متوسط است.متغیر احساس رضایت از هتل و وضعیت بهداشتی رتبه بهتری را نسبت به دیگر ابعاد کسب کرده اند و رضایتمندی از حمل و نقلدر ایران کمترین میانگین را دارا می باشد.

لینک کمکی