فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم شهري با رويکرد گردشگري پايدار(مطالعه موردي شهر قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم شهري با رويکرد گردشگري پايدار(مطالعه موردي شهر قزوين) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در دنیای امروزی، صنعت گردشگری با ویژگی شتاب دهندگی به تمامی حوزه های توسعه و تقویت فرهنگ، هنر وحفظ محیط زیست تبدیل به بزرگترین پیشران توسعه در جوامع مختلف شده است؛ ازاینرو فراهم کردن زمینه مناسببرای دستیابی به این نوع از پیشرفت و توسعه نیازمند ایجاد بستر مناسب برای رشد، ارتقاء و شکوفایی این صنعت است.تحقیق حاضر برای بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم شهری با رویکرد گردشگری پایدار قزوین با روش کمی و کیفیانجام شده است؛ در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های تحقیق با مشارکت 18 نفر از خبرگان ومدیران رده اول جمعآوری شد. پس از انجام فرآیند تحلیل، چارچوب مفهومی تحقیق با توجه به مدل های استخراج شده ازادبیات پژوهش تدوینشده و کدهای اولیه مشخص شد؛ درنهایت 6 مفهوم و 62 زیر مفهوم شناسایی شد. در بخش کمیتعداد 152 نفر واجد شرایط شناسایی شدند که با توجه به تعداد کم جامعه موردبررسی، برای انتخاب حجم نمونه از روشسرشماری استفاده شد. برای جمع آوری داده های کمی از ابزار پرسشنامه بسته پاسخ، بهره گرفته شد. پس از تعیینشاخص های اصلی درروش کیفی و تعیین ریز شاخص ها، پرسشنامه کمی تهیه شد و در اختیار جامعه موردنظر قرار گرفت.همچنین برای ارزیابی و سنجش پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه استفاده شد که نتایجحاصل از بررسی پایایی نشان میدهد که میزان ضرایب آلفای محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 0/7 است. درنهایت اطلاعات مربوط به 114 پرسشنامه که نمونه آماری ما را تشکیل داده اند مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند تا ارتباط بینمتغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزاراس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته ها نشان می دهد که جاذبه های طبیعی گردشگری قزوینوضعیت مناسبی را ازلحاظ جذب اکوتوریست داشته و با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود شهری می تواند بابرنامه ریزی های اصولی و اساسی که بر پایه ی موازین علمی باشد به بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود کمک نموده و بارویکرد پایداری بر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی شهروندان اثرگذار باشد.

لینک کمکی