فایل رایگان تحليل عوامل موثر زيست محيطي در بروز بيماري سرطان کولورکتال در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عوامل موثر زيست محيطي در بروز بيماري سرطان کولورکتال در استان گيلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

زمینه و ھدف: میزان بروز انواع سرطان، در نواحی جغرافیاییمختلف، یکسان نیست. عوامل محیطی از مھم ترین عوامل تاثیر گذار بربروز سرطان کولورکتال است. آگاھی از تاثیرات زیست محیطی بربروزاین بیماری می تواند نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری سرطانکولورکتال داشته باشد.روش بررسی: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و نرمافزارهای Excel و Arc Gis, Spss به تحلیل جامعه آماری بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال طی سال ھای 93-1389 به تعداد 1512 نفر وتاثیر عوامل زیست محیطی بر بروز این بیماری پرداخته شد. ھمبستگیاین فاکتورھا با استفاده از تحلیل واریانس و ھمبستگی پیرسون درمحیط Gis بررسی شد.یافته ھا: نتایج نشان دادند که مردان 10 % بیشتر از زنان و بامیانگین سنی 69-60 سال در شھرستان ھای بندرانزلی، لاھیجان و فومن بیشترین بروز را داشته اند. کاھش ساعات تابش نور آفتاب در فصولسرد سال با کاھش تولید ویتامین D و افزایش تعداد بیماران رابطه معنی داری داشته و عدم تعادل در توزیع و مقدار کود شیمیایی درواحد سطح اراضی کشاورزی استان، در سلامت و کیفیت محصولات موثر وتغییر سبک زندگی، استفاده از غذاھای ارزان و سریع پخت با چربیاشباع و فست فودھا با مواد نگھدارنده و کاھش مصرف میوه وسبزیجات، با افزایش بروز این بیماری رابطه معنی دار داشتند.تیجه گیری: نتایج آنالیز ھمبستگی نشان داد که عوامل زیست محیطیشامل ترکیب خاک کشاورزی، تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی دربروز بیماری سرطان کولورکتال موثر است.

لینک کمکی