فایل رایگان تعيين رويکردهاي استراتژيک توسعه گردشگري پايدار در منطقه تفرش به روش SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين رويکردهاي استراتژيک توسعه گردشگري پايدار در منطقه تفرش به روش SWOT :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل رایگان تعيين رويکردهاي استراتژيک توسعه گردشگري پايدار در منطقه تفرش به روش SWOT بوده که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش،توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانیصورت گرفته است.جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل مردم بومی، شورای شهر، برنامه ریزان و مسئولان امرگردشگری شهر تفرش می باشند. علاوه بر آن، گردشگران ورودی به منطقه که به طور تصادفی انتخاب و مورد سوال قرارگرفته اند نیز قسمتی از جامعه آماری پژوهش مورد نظر را در بر می گیرند. بر اساس برآوردهای انجام گرفته در مجموع تعداد370 نفر به عنوان جامعه آماری این مطالعه در نظر گرفته شده است. روش تحلیلی مورد استفاده جهت تعیین نقاط قوت،ضعف، فرصتها و تهدیدات مدل SWOT است. نتایج حاصل از این مدل، پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ازمطالعات میدانی و نظرسنجی های صورت گرفته از پرسشنامه ها، بیانگر آن است که با وجود پتانسیل بسیار بالای منطقه برایجذب توریسم در منطقه تفرش و نقش مهم مدیریت صحیح در گسترش این صنعت، درجه آسیب پذیری منطقه، به علتشرایط و توانمندی ها و قابلیت های گردشگری آن بسیار بالاست که لزوم بازنگری و ارائه راهکارهای مناسب با ویژگی هایمنطقه درجهت رفع محدودیت ها و تهدیدها و استفاده مناسب از مزیت های نسبی موجود را ایجاب می نماید.

لینک کمکی