فایل رایگان تغييرات سازمان فضايي مسکن درگذر زمان نمونه موردي: روستاي قمرود (استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات سازمان فضايي مسکن درگذر زمان نمونه موردي: روستاي قمرود (استان قم) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

بشر همواره از آغاز اسکان تا کنون در ساخت خانه های مناسب و ارتباط میان آنها اندیشیده و سعی بر ایجاد مجموعهای موزون و هماهنگ داشته است. هماهنگی ای که در خانه های کوچک ، ساده حیاط دار و ابتدایی روستاهای قدیمیدیده و در ارتباط ساده بین خانه های روستایی خلاصه می شود. اما با گسترش شهر نشینی، تکنولوژی ، افزایش نیاز بهروابط اجتماعی ، در خانه ها و سازمان فضایی مسکن تغییراتی بوجود آمده است که سعی مقاله بر این است تا با هدفبررسی تغییرات سازمان فضایی مسکن درگذر زمان با روش توصیفی- پیمایشی در روستا ی قمرود از توابع استان قم بهاین مهم بپردازد. نتایج نشان داد کم رنگ شدن باور های مذهبی ،تغییر در شیوه معیشت ، تحولات اجتماعی و سیاستهایدولت باعث شده سازمان فضایی و عملکرد اندام های خانه های روستایی تغییر کند. در این حال نباید از حفظ سبک هایمحلی معماری و خانه سازی غافل بود. بلکه با دانستن آنکه نسبت میان مسکن و فرهنگ هرگز مانند گذشته نخواهد بودپیشنهاد می شود با ایجاد نسبتی ازنوع و گونه ای دیگر و منطقی جدید، در جهت حفظ و تکامل فرهنگ معماری بومیمناطق مختلف کشور اقدام گردد.

لینک کمکی